Słowo Boże - luty 2016

Spotkanie modlitewne - 16 luty 2016
KAŻDY Z NAS ZASŁUŻYŁ SOBIE NA ŚMIERĆ
 
Historia trzech młodzieńców z księgi Daniela podobna jest do historii każdego z nas....
Izraelici nie byli posłuszni Panu, odeszli od Jego przykazań, dostali się do niewoli Babilońskiej. Na dworze króla Nabuchodonozora służyli wtenczas Izraelscy młodzieńcy:  Szadrak, Meszak, Abednego, którzy nie chcieli  pokłonić się bożkom króla. Zostali skazani na śmierć - wrzuceni do rozpalonego pieca. Lecz ogień  ich nie spalał, nawet ich nie dotykał. Chodząć w ogniu uznali grzechy swego narodu modląc się, że Bóg sprawiedliwie ukarał Izraelitów za ich ciężkie przewinienia:
 
Panie osądziłeś nas sprawiedliwie, zgrzeszyliśmy (jako naród odwrócili się od Boga) i postąpiliśmy źle, zawiniliśmy i nie słuchaliśmy Ciebie. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia.... Teraz całym sercem idziemy za Tobą.... Wybaw nas przez cuda swoje...

I Bóg uratował swoje sługi od ognia. Mimo tego, że płomień wznosił się wysoko ponad piec, nie sprawiał  im bólu, ani nie wyrządzał krzywdy. Oni zaś  widząc to śpiewali hymny, wysławiali i błogosławili Boga.
 
Analogicznie  nasze grzechy prowadzą nas drogą do piekła. Każdy z nas zasłużył sobie na "piec ognisty"- na śmierć. Lecz ogień piekła nie dotknie sług Boga - tak jak ogień nie dotknął  trzech młodzieńców- bo Jezus jest TYM, który nas wykupił przez swoją śmierć na Krzyżu. 
 
Taka jest Jego MIŁOŚĆ - jak studnia bez dna, nieskończona. On wyzwolił nas od ognia piekła. Wystarczy tylko uznać własną grzeszność i pójść za Nim. Królestwo Boże jest dla nas otwarte. Jest to powód do radości i uwielbienia Boga.
 
 
Słowo Boże:
1. Ks. Daniela rozdz.3
2. Poznanie:
Miłość Boga do człowieka jest ogromna - jak studnia bez dna - i nieskończona.