Słowo Boże ze spotkania - 30.07.2013r
BÓG JEST ŹRÓDŁEM WSZELKIEGO ŻYCIA

Bóg  swoim słowem stworzył i podtrzymuje istnienie całego świata. Dziękujemy Mu  za piękno stworzenia: zioła, kwiaty, zwierzęta...  On wszystko to stworzył, abyśmy żyli w obfitości, doświadczali piękna, a poprzez to piękno poznawali Jego wielkość.  Prorok Izajasz mówi, że nieogarniona jest wielkość Boga , że podziw budzi jego ukryta mądrość, której nikt nie zgłębił.
Stwórca wszystkiego  daje też moc strudzonemu człowiekowi. Trzeba Mu tylko zaufać. Tylko ci, którzy mu ufają otrzymujmą siły do przezwyciężenia trudności.
Uwielbiamy Boga za to, że jest źródłem wszelkiego życia.

1. W czasie uwielbienia:
 Dla każdego zstąpiłem z nieba. Czy wierzysz, że tu jestem?

2.
 Chcę, abyście żyli w obfitości.

3. Do kogo Mnie porównacie, do kogo mogę być przyrównany? - pyta Święty.
Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie!
Kto to stworzył?
Przed taką wzechmocą i siłą nikt się nie uchyli!
Pan jest Bogiem Wiecznym, Stwórcą całego świata.... niezgłębiona jest Jego mądrość.
On daje moc strudzonemu i przymnaża sił bezsilnemu...

Młodzieńcy męczą się i ustają, młodzi słaniają się i upadają,
lecz ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę, tak jak orłom odrastają utracone pióra.
Biegną, lecz się nie męczą, idą, ale nie słabną.  (Iz. 40. 25-31)Słowo Boże ze spotkania - 23.07.2013r
SPOTKANIE Z BOGIEM ZAWSZE RODZI CUDOWNE OWOCE (BŁOGOSŁAWIEŃSTWO)

Jak Abraham pod drzewami Mamre przyjmował Boga w trzech osobach, tak my wychodzimy teraz  przed nasze "namioty", aby spotkać Boga. Wychodzimy, aby Mu się pokłonić -  jak Abraham -  i zaprosić do swoich namiotów. Niezwykle ciekawe było to spotkanie Abrahama z Bogiem:

"Pan ukazał się Abrahamowi pod drzewami Mamre, gdy siedział on u wejścia do namiotu... Abraham podniósł oczy i zobaczył naprzeciwki siebie trzech mężczyzn. Gdy ich ujrzał, podbiegł na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. Po czym rzekł:
Panie jeśli znalazłem u ciebie łaskę  nie omijaj, proszę twego sługi. Pozwól, by przynieść trochę wody, abyście mogli obmyć sobie nogi, a potem odpoczęli pod drzewami. Skoro przechodzicie obok waszego sługi przyniosę też trochę chleba, abyście się posilili, nim wyruszycie dalej...."
[
tu Abraham ugościł ich nie tylko chlebem i mlekiem ale i przyrządził cielę. Oni zaś obiecali, że Sara o tej porze, za rok, będzie miała syna. I przypomnieli mu że Abraham  ma się stać potężnym  narodem i że przez niego otrzymają błogosławieństwo liczne narody ziemi. Tu jest już mowa i Jezusie.]

Otwieramy nasze namioty jak Abraham. Bóg przychodzi. I dla nas jest to błogosławiony czas spotkania z Nim. Pan patrzy, widzi każdego. Zna nasze życie i myśli, podobnie jak znał życie i myśli Sary i Abrahama. Bóg błogosławi nas, którzy Go przyjmujemy, podobnie jak błogosławił Sarze i Abrahamowi.  Błogosławieństwo zapoczątkowane  poczęciem Izaaka, przekazywane jest poprzez pokolenia z rodu Izaaka....  aż do narodzenia Jezusa z Maryi. 
Błogosławieństwo Boga rodzi nieustannie owoce i życie, zarówno wtedy, jak i teraz. 
My też korzystamy z tego błogosławieństwa poprzez obecność Jezusa pośród nas. I aż strach pomyśleć, gdyby Abraham nie przyjął Boga, gdyby nie było tego błogosławieństwa, które otrzymały przez niego liczne pokolenia, a potem  gdyby Maryja nie otwarła się na poczęcie Jezusa - pogrążeni bylibyśmy w otchłani, w ciemności...

Dlatego  teraz razem z Maryją i z licznymi narodami ziemi możemy spiewać:

"Wielbij duszo moja Pana i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu.
Jego miłosierdzie jest przez wszystkie pokolenia ...
jak to obiecał naszym przodkom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki."


1. Poznanie: "wychodzimy" - jak Abraham pod drzewami Mamre -by przywitać i pokłonić się Bogu.

2.
Poznanie: Błogosławieństwo, które przekazał Bóg  Abrahamowi  rodzi niesutannie owoce - przez poczęcie Izaaka, poprzez następne pokolenia do Maryi, która urodziła Jezusa. Z tego błogosławieństwa korzystamy i my.

3.
Wizja otchłani: (dziś żylibyśmy w otchłani śmierci, gdyby nie było błogosławieństwa Boga)
błogosławieństwa dane Abrahamowi i wynikłe stąd potem cudowne interwencje Boga w historii zbawienia -  szczególnie narodzenie się Zbawiciela- Jezusa Chrystusa -  odebrało Szatanowi zwycięstwo.

4. Wielbij duszo moja Pana i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu...
Odtąd wszystkie pokolenia będą nazywać mnie szczęśliwą,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący...
Jego miłosierdzie jest przez wszystkie pokolenia dla tych, którzy się Go boją,
okazał moc swego ramienia.....
jak to obiecał naszym przodkom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki." (Łk. 1. 46-55)Słowo Boże ze spotkania - 16.07.2013r.
BÓG KOCHA CIĘ MIŁOŚCIĄ NIEUSTAJĄCĄ I NIESKOŃCZONĄ

Dziś Bóg na nowo zaprasza nas do wejścia w przestrzeń Jego niewyczerpującej się i nieskończonej Miłości. Mówi, że bramy Jego Serca są otwarte. My jednakże tej rzeczywistości często nie zauważamy. Dlatego jego Słowo upominające, aby nie wpatrywać się w swoje cienie (w ziemię), ale w Jego kochające Oblicze. Bóg chce nas podnieść do nieba - abyśmy chodzili  w cieniu Jego  kochającego wzroku. 
Słowo przypomina nam, że Jego Miłość nigdy się nie wyczerpie i nie skończy. To nasza ludzka miłość się wyczerpuje, nie ma w nas pokoju, radości,  bo NIE SYCIMY SIĘ JEGO MIŁOŚCIĄ.
A Bóg tak jak  w Pieśni nad Pieśniami tęskni za każdym, woła "wstań moja przyjaciólko, moja śliczna, i przyjdź!" Bóg Oblubieniec jest tobą  zachwycony (jest zachwycony swoją oblubienicą). Nasze poznanie tego faktu jest tu na ziemi ograniczone. Ten ogrom Miłości poznamy dopiero w pełni w niebie. 
Dziś, teraz, składa na każdym pocałunek swojej Miłości i Pokoju.


1. Wejdźcie do przestrzeni mojej Miłości, bramy są otwarte.

2. Nie wpatruj się w swoje cienie, ale we Mnie.

3. Przychodzę, aby was podnieść do nieba, nie wpatrujcie się w ziemię, ale w moją Miłość.

4. Moja Miłość nigdy się nie wyczerpie, ani nie skończy.

5. Pieśn nad Pieśniami, 2 rozdz.

Wstań moja przyjaciólko, moja śliczna, i przyjdź!
Bo już minęła zima, deszcze ustały i przeszły.
Na ziemi pokazały się kwiaty...

Wstań moja przyjaciółko, moja śliczna  i przyjdź!
Pozwól mi zobaczyć twoją twarz, daj mi usłyszeć twój głos!
Bo twój głos jest jest miły, a twoja twarz jest śliczna.

6. Poznanie: Pan zachwycony jest tobą, (swoim Kościołem).... 
Ale to tylko jest cząstka prawdy. Tę MIŁOŚĆ zobaczysz dopiero w niebie.

7. Przepajam was moją Miłością, która jest zdolna wszystko pokonać.

8. Poznanie: Jeśli się nam wydaje, że są ludzie, których nie jesteśmy w stanie pokochać - Bóg mówi, że w Nim to możliwe.

9. Składam na każdym z was pieczęć swojej Miłości i pocałunek pokoju.